音乐视频 MV

子类别

龙凤
4:24
Live Video
41 查看 · 4 月 前

⁣龙凤

le temps des fleurs - Vicky leandros (1968)
4:50
视频酱
79 查看 · 5 月 前

⁣le temps des fleurs - Vicky leandros

Singing In The Rain (雨中曲) - Gene Kelly
4:35
视频酱
53 查看 · 5 月 前

⁣⁣在雨中歌唱 - 在雨中歌唱
吉恩·凯利表演
⁣《雨中曲》是米高梅电影公司出品的歌舞片,由斯坦利·多南、吉恩·凯利执导,吉恩·凯利、黛比·雷诺斯等主演。
该片以好莱坞从默片时代过渡到有声片时代为背景,讲述了好莱坞演员唐与合唱队女孩凯西之间的爱情故事。1952年3月27日,影片在美国上映。1989年,该片被美国国家电影登记部收藏于国会图书馆。2006年,该片被美国电影学院选为“25部最伟大音乐电影”第一名。

⁣I'm singing in the rain
我在雨中唱歌
Just singing in the rain
就这么唱着
What a glorious feeling
这是多么骄傲的感觉
I'm happy again
我再次快乐起来
I'm laughing at clouds
我嘲笑乌云
So dark up above
它黑沉沉地压在头顶上
The sun's in my heart
太阳却在我的心里
And I'm ready for love
我准备好迎接爱情了
For love
迎接爱情
Let the stormy clouds chaseEveryone from the place
让狂暴的乌云追赶每个从那来的人吧
Come on with the rain
来吧 和雨一起(跳舞)
I've a smile on my face
我脸上带着笑容
I'll walk down the laneWith a happy refrain
我要唱着欢快的歌走在小巷中
Singing, singing in the rainIn the rain.
我在雨中唱歌
I'm singing in the rain
我在雨中唱歌
Just singing in the rain
就这么唱着
What a glorious feeling
这是多么骄傲的感觉
I'm happy again
我再次快乐起来
I walk down the lane With a happy refrain
我唱着欢快的歌走在小巷中
I'm singing
我在唱歌
singing in the rain
在雨中唱歌
In the rain
在雨中
In the rain
在雨中

⁣Singing In The Rain - Singing In The Rain
performed by Gene Kelly
HD 720p Widescreen Upscaled and Cropped

Put The Blame On Mame - Gilda (1946)
2:19
视频酱
38 查看 · 5 月 前

⁣影片《吉尔达》里面出现的一首由丽塔海华丝唱的歌
⁣⁣⁣吉尔达 (1946) 是一部由查尔斯·维多执导的黑白黑色电影。 它由格伦·福特和丽塔·海华丝主演,她扮演了终极蛇蝎美人的标志性角色。 这部电影因电影摄影师 Rudolph Mate 丰富的摄影作品、服装设计师 Jean Louis 为 Hayworth 设计的衣橱(尤其是舞蹈数字)以及编舞 Jack Cole 上演的“Put the Blame on Mame”和由 Anita Ellis 演唱的“Amado Mio”而闻名 .

⁣When they had the earthquake in San Francisco
Back in nineteen-six
They said that Mother Nature
Was up to her old tricks
That's the story that went around
But here's the real low-down
Put the blame on Mame, boys
Put the blame on Mame
One night she started to shim and shake
That brought on the Frisco quake
So you can put the blame on Mame, boys
Put the blame on Mame

They once had a shootin' up in the Klondike
When they got Dan McGrew
Folks were putting the blame on
The lady known as Lou
That's the story that went around
But here's the real low-down
Put the blame on Mame, boys
Put the blame on Mame
Mame did a dance called the hoochy-coo
That's the thing that slew McGrew
So you can put the blame on Mame, boys
Put the blame on Mame
When Mrs. O'Leary's cow

Kicked the lantern in Chicago town
They say that started the fire
That burned Chicago down
That's the story that went around
But here's the real low-down
Put the blame on Mame, boys
Put the blame on Mame
Mame kissed a buyer from out of town
That kiss burned Chicago down
So you can put the blame on Mame, boys
Put the blame on Mame

Remember the blizzard, back in Manhattan
In eighteen-eighty-six
They say that traffic was tied up
And folks were in a fix
That's the story that went around
But here's the real low-down
Put the blame on Mame, boys
Put the blame on Mame
Mame gave a chump such an ice-cold "No"
For seven days they shovelled snow
So you can put the blame on Mame, boys
Put the blame on Mame
----------------------------
Gilda (1946) is a black-and-white film noir directed by Charles Vidor. It stars Glenn Ford and Rita Hayworth in her signature role as the ultimate femme fatale. The film was noted for cinematographer Rudolph Mate's lush photography, costume designer Jean Louis' wardrobe for Hayworth (particularly for the dance numbers), and choreographer Jack Cole's staging of "Put the Blame on Mame" and "Amado Mio", sung by Anita Ellis.

Thêm Một Lần Đau (越南版 "错错错") - HKT Band
5:51
视频酱
61 查看 · 5 月 前

⁣Nhớ không em lời hứa ngày xưa
记得吗,昔日的承诺吗?
Mình bên nhau dưới ánh trăng đã nguyện thề
月色下依偎的誓言
Rằng đôi mình có nhau không bao giờ lìa xa
我俩的拥有是永不分离
Dìu nhau đi qua nhân gian lắm bể dâu.
牵着手共渡过人间的坎坷
Đã quên sao lời hứa ngày xưa
忘了吗?昔日的诺言
Một lần yêu mang đớn đau suốt cuộc đời
爱一次是终身的苦痛
Ngày xưa mình có nhau, nay chỉ là niềm đau
昔日我俩的拥有,今只是痛苦
Người ra đi thương đau vây kín đời anh
你离开的伤痛环绕着我
Thêm một lần đau.(添𠬠𠞺𤴬)
添多次痛
Ngày xưa người đến chi, người hứa chi
当时你来做什么,应允着什么
Rồi nay em ra đi chẳng nói chi lời yêu em trao tôi hôm nào
现你放下一切爱语离我而去
Nay tan vào hư vô.
现都残破虚无
Tình em là thế sao, chỉ thế sao
你的爱是这样么?只这样么?
Lời yêu em trao tôi chỉ thế sao
你付给我的情话是这样么?
Ngày xưa khi bên tôi ai đã nói
昔日我身边谁说过
"Chúng ta không chia lìa."
我们永不分离
Ngày qua ta bên nhau, vượt qua bao thương đau
我俩已跨过多少伤痛的日子
Vì đâu hôm nay tình phai dấu
为何现在此情色已褪
Vì yêu em nên anh phai nén đau
为爱我抑制心中的痛苦
Để ngày sau đôi ta lại bên nhau.
让我俩日後再重聚
Nhớ không em lời hứa ngày xưa
记得吗,昔日的承诺?
Mình bên nhau dưới ánh trăng đã nguyện thề
月色下依偎的誓言
Rằng đôi mình có nhau không bao giờ lìa xa
我俩的拥有是永不分离
Dìu nhau đi qua nhân gian lắm bể dâu.
牵着手共渡过人间的坎坷
Đã quên sao lời hứa ngày xưa
忘了吗?昔日的诺言
Một lần yêu mang đớn đau suốt cuộc đời
爱一次是终身的苦痛
Ngày xưa mình có nhau, nay chỉ là niềm đau
昔日我俩的拥有,今只是痛苦
Người ra đi thương đau vây kín đời anh
你离开的伤痛环绕着我
Thêm một lần đau.
添多次痛
Tình em là thế sao, chỉ thế sao
你的爱是这样么?只这样么?
Lời yêu em trao tôi chỉ thế sao
你付给我的情话是这样么?
Ngày xưa khi bên tôi ai đã nói
昔日我身边谁说过
"Chúng ta không chia lìa."
我们永不分离
Vì đâu hôm nay tình phai dấu
为何现在此情色已褪
Vì yêu em nên anh phai nén đau
为爱我抑制心中的痛苦
Để ngày sau đôi ta lại bên nhau.
让我俩日後再重聚
Nhớ không em lời hứa ngày xưa
记得吗,昔日的承诺吗?
Mình bên nhau dưới ánh trăng đã nguyện thề
月色下依偎的誓言
Rằng đôi mình có nhau không bao giờ lìa xa
我俩的拥有是永不分离
Dìu nhau đi qua nhân gian lắm bể dâu.
牵着手共渡过人间的坎坷
Đã quên sao lời hứa ngày xưa
忘了吗?昔日的诺言
Một lần yêu mang đớn đau suốt cuộc đời
爱一次是终身的苦痛
Ngày xưa mình có nhau, nay chỉ là niềm đau
昔日我俩的拥有,今只是痛苦
Người ra đi thương đau vây kín đời anh
你离开的伤痛环绕着我
Thêm một lần đau.
添多次痛
Nhớ không em lời hứa ngày xưa
记得吗,昔日的承诺吗?
Mình bên nhau dưới ánh trăng đã nguyện thề
月色下依偎的誓言
Rằng đôi mình có nhau không bao giờ lìa xa
我俩的拥有是永不分离
Dìu nhau đi qua nhân gian lắm bể dâu.
牵着手共渡过人间的坎坷
Đã quên sao lời hứa ngày xưa
忘了吗?昔日的诺言
Một lần yêu mang đớn đau suốt cuộc đời
爱一次是终身的苦痛
Ngày xưa mình có nhau, nay chỉ là niềm đau
昔日我俩的拥有,今只是痛苦
Người ra đi thương đau vây kín đời anh
你离开的伤痛环绕着我
Thêm một lần đau.
添多次痛
Huh~~~~~~~
Thêm một lần đau.
添多次痛

Amado Mio - Rita Hayworth (1946)
2:47
视频酱
41 查看 · 5 月 前

⁣⁣⁣Amado Mio 是 Gilda-Rita Hayworth 黑色电影中最漂亮的曲子。
Rita Hayworth 和 Laura `Fygi 与“Bewitched”跨越了音乐道路。
丽塔于 1957 年在 Pal Joey 中演唱了这首歌。同时由弗兰克·辛纳屈和金·诺瓦克主演。
劳拉在她 1992 年的 CD Bewitched 中演唱了这首歌。
-------------------
Amado Mio was the prettiest tune from Gilda- Rita Hayworth film noir.
Rita Hayworth and Laura `Fygi crossed musical paths with "Bewitched".
Rita sang it in Pal Joey in 1957. Also starring Frank Sinatra and Kim Novak.
Laura sang it on her 1992 CD Bewitched.

你忘记了彩色胶卷 (Du hast den farbfilm Vergessen) - Nina Hagen
2:45
视频酱
44 查看 · 5 月 前

⁣⁣Nina Hagen - 你忘了彩色胶卷
Nina Hagen - Du hast den farbfilm vergessen
Nina Hagen - Te olvidaste de la pelicula a color

没有共产党就没有新中国
1:40
视频酱
37 查看 · 5 月 前

⁣ 没有共产党就没有新中国,
 没有共产党就没有新中国。
 共产党辛劳为民族,
 共产党他一心救中国,
 他指给了人民解放的道路,
 他领导中国走向光明。
 他坚持抗战八年多,
 他改善了人民生活,
 他建设了敌后根据地,
 他实行了民主好处多。
 没有共产党就没有新中国,
 没有共产党就没有新中国。

让我们荡起双桨
3:18
视频酱
68 查看 · 5 月 前

⁣让我们荡起双桨 小船儿推开波浪 海面倒映着美丽的白塔
四周环绕着绿树红墙 小船儿轻轻飘荡在水中
迎面吹来了凉爽的风 红领巾迎着太阳 阳光洒在海面上
水中鱼儿望着我们 悄悄地听我们愉快歌唱
小船儿轻轻飘荡在水中 迎面吹来了凉爽的风
做完了一天的功课 我们来尽情欢乐 我问你亲爱的伙伴
谁给我们安排下幸福的生活 小船儿轻轻飘荡在水中
迎面吹来了凉爽的风

THE END OF THE WORLD - by Satoko Ishimine
3:56
视频酱
35 查看 · 5 月 前

⁣为什么今天和往常一样
艳阳高照
为什么海浪拍打在沙滩上
我想知道你是否不知道
我想知道你是否不明白
一切都结束了
你不再爱我了
为什么小鸟在唱歌
为什么星星会打
我想知道你是否不知道
我想知道你是否不明白
一切都结束了
你离开了我
当我早上醒来
为什么一切都和往常一样
我想知道我是否一直在呼吸...
我不能嫉妒
自然生命没有尽头……
我不知道为什么我的心今天还在动
我想知道为什么我的眼睛一直在哭
我不必羡慕
我应该死了
当你说再见...

⁣⁣この世の果てまで by 石嶺聡子
(対訳・松宮英子)

なぜ今日もいつものように
太陽は輝いているの
なぜ波は浜辺に打ち寄せているの
知らないのかしら
わかってくれないのかしら
なにもかもおしまいなのよ
もう貴方は私を愛していない

なぜ小鳥は歌っているの
なぜ星はまたたくの
知らないのかしら
判ってくれないのかしら
なにもかもおしまいなのよ
貴方は私から去って行った

朝、目が覚めると私はおもうのよ
なぜすべてがいつもと変わらずに
呼吸をつづけているのかと・・・
うらやましくてならないの
自然の生命には終りがないことが・・・

なぜ今日も私の心臓は動いているのかしら
なぜ私の眼は涙を流しつづけるのかしら
つくづくうらめしくてならないの
私は死んでしまったはずなのよ
貴方がさよならを言ったときに・・・

1963年の印象的なヒット曲を石嶺聡子が歌っています。

《海伦之歌》"La chanson d'Hélène" - Romy Schneider & Michel Piccoli
3:07
视频酱
30 查看 · 5 月 前

⁣今晚是九月
我关上了我的房间
太阳将不再进入
你不爱我了
在那里,一只鸟像奉献一样飞过
在天空上
我非常爱你海伦
你必须离开
飞机将离开我们
我不知道如何爱你了 海伦
以前在我们住的时候我喜欢的房子里
就像孩子画的一样
你不爱我了
我看着镜子里的黄昏坠落
这是我的生活
那样更好 海伦
这是没有友谊的爱情
你将不得不改变你的记忆
我不会再给你写信了 海伦
故事不再追随
我合上了书
太阳将不再进入
你不爱我了

⁣Clip réalisé avec les images du film "Les choses de la vie" de Claude Sautet.

Ce soir nous sommes septembre
et j'ai fermé ma chambre
Le soleil n'y entrera plus
Tu ne m'aimes plus
Là-haut un oiseau passe comme une dédicace
Dans le ciel

Je t'aimais tant Hélène
Il faut se quitter
Les avions partiront sans nous
Je ne sais plus t'aimer Hélène

Avant dans la maison j'aimais quand nous vivions
Comme un dans dessin d'enfant
Tu ne m'aimes plus
Je regarde le soir tomber dans les miroirs
C'est ma vie

C'est mieux ainsi Hélène
C'était l'amour sans amitié
Il va falloir changer de mémoire
Je ne t'écrirai plus Hélène

L'histoire n'est plus à suivre
et j'ai fermé le livre
Le soleil n'y entrera plus
Tu ne m'aimes plus

The Sweetest Taboo - 1985
5:02
视频酱
35 查看 · 5 月 前

⁣⁣歌词
如果我告诉你
如果我现在告诉你
你会继续吗
你会继续爱我吗?
如果我告诉你
如果我告诉你我的感受
你会继续发挥我最好的一面吗?
你给我,你给我最甜蜜的禁忌
你给我,你给我最甜蜜的禁忌
对我太好了
有一场安静的风暴
而且以前从未有过这样的感觉
有一场安静的风暴
那是你
有一场安静的风暴
以前从未感到如此热
给我一些禁忌的东西
(有时我觉得你对我来说太好了)
你给了我最甜蜜的禁忌
这就是为什么我爱上你(和你)
你给了我最甜蜜的禁忌
对我太好了
(有时我觉得你对我来说太好了)
我愿意为你做任何事,我会在雨中脱颖而出
任何你想让我做的事,不要让它溜走
有一场安静的风暴
而且以前从未有过这样的感觉
有一场安静的风暴
我想是你
有一场安静的风暴
而且我以前从来没有觉得这么热
给我一些禁忌的东西
你给我(你给我,你给我)最甜蜜的禁忌
这就是为什么我爱上你(和你)
你给我,一直给我最甜蜜的禁忌
对我太好了
你有最大的心
有时候我觉得你对我太好了
每天都是圣诞节,每晚都是除夕
你会继续爱我吗
你会继续吗 你会继续吗
带出我最好的一面

⁣Lyrics

If I tell you
If I tell you now
Will you keep on
Will you keep on loving me?
If I tell you
If I tell you how I feel
Will you keep bringing out the best in me?

You give me, you give me the sweetest taboo
You give me, you're giving me the sweetest taboo
Too good for me

There's a quiet storm
And it never felt like this before
There's a quiet storm
That is you
There's a quiet storm
And it never felt this hot before
Giving me something that's taboo
(Sometimes I think you're just too good for me)

You give me the sweetest taboo
That's why I'm in love in with you (with you)
You give me the sweetest taboo
Too good for me
(Sometimes I think you're just too good for me)

I'd do anything for you, I'd stand out in the rain
Anything you want me to do, don't let it slip away
There's a quiet storm
And it never felt like this before
There's a quiet storm
I think it's you
There's a quiet storm
And I never felt this hot before
Giving me something that's taboo

You give me the (you give me, you give me the) sweetest taboo
That's why I'm in love with you (with you)
You give me, keep giving me the sweetest taboo
Too good for me

You've got the biggest heart
Sometimes I think you're just too good for me
Every day is Christmas, and every night is New Year's Eve
Will you keep on loving me
Will you keep on, will you keep on
Bringing out the best in me

Мon amour mon ami (我爱我的朋友)
2:22
视频酱
36 查看 · 5 月 前

⁣你我爱我的朋友
当我做梦是关于你的
我爱我的朋友
当我为你唱歌时
我爱我的朋友
我的生活不能没有你
我爱我的朋友
同时我不知道为什么
我不认识另一个男孩,但你
如果我知道我不记得
寻找比较有什么意义
我有一颗知道什么时候是对的心
自从他取了你的名字
你我爱我的朋友
当我做梦是关于你的
我爱我的朋友
当我为你唱歌时
我爱我的朋友
我的生活不能没有你
我爱我的朋友
我很清楚为什么
你永远不知道爱情会走多远
而我以为我可以永远爱你
是的,我离开了你,我可以抗拒
我有时会唱歌给别人而不是你
每次都差一点
你我爱我的朋友
当我做梦是关于你的
我爱我的朋友
当我为你唱歌时
我爱我的朋友
我的生活不能没有你
我爱我的朋友
同时我不知道为什么

⁣Marie Laforet singing "MON AMOUR MON AMIE":

Toi mon amour, mon ami
Quand je rêve c'est de toi
Mon amour, mon ami
Quand je chante c'est pour toi
Mon amour, mon ami
Je ne peux vivre sans toi
Mon amour, mon ami
Et je ne sais pas pourquoi

Je n'ai pas connu d'autre garçon que toi
Si j'en ai connu je ne m'en souviens pas
A quoi bon chercher faire des comparaisons
J'ai un coeur qui sait quand il a raison
Et puisqu'il a pris ton nom

Toi mon amour, mon ami
Quand je rêve c'est de toi
Mon amour, mon ami
Quand je chante c'est pour toi
Mon amour, mon ami
Je ne peux vivre sans toi
Mon amour, mon ami
Et je sais très bien pourquoi

On ne sait jamais jusqu'où ira l'amour
Et moi qui croyais pouvoir t'aimer toujours
Oui je t'ai quitté et j'ai beau résister
Je chante parfois à d'autres que toi
Un peu moins bien chaque fois

Toi mon amour, mon ami
Quand je rêve c'est de toi
Mon amour, mon ami
Quand je chante c'est pour toi
Mon amour, mon ami
Je ne peux vivre sans toi
Mon amour, mon ami
Et je ne sais pas pourquoi

L'amour Est Bleu - Vicky - 1967
3:25
视频酱
47 查看 · 5 月 前

⁣蓝色的爱(法语:L'amour est bleu)是一首法语歌曲,1967年由André Popp作曲、Pierre Cour作词。后来,Brian Blackburn创作了这首歌曲英语歌词。
⁣⁣A young Vicky Leandros performing "Love is blue" or "L'amour est bleu" at Eurovision Song Contest 1967 where she was fourth.

1967年,希腊歌手薇琪·黎安卓斯⁣在 1967 年代表卢森堡参加当年的欧洲歌唱大赛用法语首次演唱了这首歌曲,⁣⁣⁣年轻的 Vicky Leandros 获得第四名。此后,这首歌曲被许多音乐家所录制,其中最著名的是保罗·莫里哀的轻音乐版本。理查德·克莱德曼也演奏过这首曲子的钢琴版本。

歌词:
⁣Doux, doux, l'amour est doux
Douce est ma vie, ma vie dans tes bras
Doux, doux, l'amour est doux
Douce est ma vie, ma vie près de toi

Bleu, bleu, l'amour est bleu
Berce mon cœur, mon cœur amoureux
Bleu, bleu, l'amour est bleu
Bleu comme le ciel qui joue dans tes yeux

Comme l'eau, comme l'eau qui court
Moi, mon cœur court après ton amour

Gris, gris, l'amour est gris
Pleure mon cœur lorsque tu t'en vas
Gris, gris, le ciel est gris
Tombe la pluie quand tu n'es plus là

Le vent, le vent gémit
Pleure le vent lorsque tu t'en vas

Le vent, le vent maudit
Pleure mon cœur quand tu n'es plus là

Comme l'eau, comme l'eau qui court
Moi, mon cœur court après ton amour

Bleu, bleu, l'amour est bleu
Le ciel est bleu lorsque tu reviens
Bleu, bleu, l'amour est bleu
L'amour est bleu quand tu prends ma main

Fou, fou, l'amour est fou
Fou comme toi et fou comme moi
Bleu, bleu, l'amour est bleu
L'amour est bleu quand je suis à toi

L'amour est bleu quand je suis à toi

Poupée de cire, poupée de son - France Gall Stéréo HQ (1965)
2:40
视频酱
29 查看 · 5 月 前

⁣⁣摘自 1965 年 5 月 18 日荷兰电视台的“Modepop”节目。
由于与节目长度相关的限制,电视制作人有时被迫缩短歌曲的长度。
这里的视频只有 2:19,而不是原曲的 2:32。
通过放慢视频序列以同步图像,将剪辑重新编辑为原始立体声配乐。
⁣法语版
----------------------------------
蜡娃娃、声音娃娃
--
我是一个蜡娃娃
一个声音娃娃
我的心刻在我的歌里
蜡娃娃声音娃娃
我更好吗?我更糟吗?
比客厅娃娃
我看到了糖果粉色的生活
蜡娃娃声音娃娃
我的记录是一面镜子
每个人都可以看到我
我无处不在
碎成千声碎片
在我周围我听到笑声
布娃娃
那些随着我的歌起舞的人
蜡娃娃声音娃娃
他们让自己被诱惑
一个是的一个名字
爱不仅仅在歌曲里
蜡娃娃声音娃娃
我的记录是一面镜子
每个人都可以看到我
我无处不在
碎成千声碎片
有时我独自叹息
我告诉自己有什么好
无缘无故这样唱爱
对男孩一无所知
我只是个蜡娃娃
比声音娃娃
在我金发的阳光下
蜡娃娃声音娃娃
但总有一天我会活出我的歌
蜡娃娃声音娃娃
不怕男生热
她的蜡娃娃娃娃。
⁣Extrait de l'émission "Modepop" de la Télévision Néerlandaise du 18 mai 1965.
Les réalisateurs TV sont parfois obligés de raccourcir la longueur d'une chanson en raison de contraintes liées à la durée de l'émission.
Ici la vidéo ne faisait que 2:19 au lieu des 2:32 de la chanson originelle.
J'ai refait le montage du clip sur la bande son stéréo originale en ralentissant une séquence vidéo pour synchroniser l'image.
-----------------------------------
Version Française
-----------------------------------
Poupée de cire, poupée de son
--
Je suis une poupée de cire
Une poupée de son
Mon cœur est gravé dans mes chansons
Poupée de cire poupée de son

Suis-je meilleure suis-je pire
Qu'une poupée de salon
Je vois la vie en rose bonbon
Poupée de cire poupée de son

Mes disques sont un miroir
Dans lequel chacun peut me voir
Je suis partout à la fois
Brisée en mille éclats de voix

Autour de moi j'entends rire
Les poupées de chiffon
Celles qui dansent sur mes chansons
Poupée de cire poupée de son

Elles se laissent séduire
Pour un oui pour un nom
L'amour n'est pas que dans les chansons
Poupée de cire poupée de son

Mes disques sont un miroir
Dans lequel chacun peut me voir
Je suis partout à la fois
Brisée en mille éclats de voix

Seule parfois je soupire
Je me dis à quoi bon
Chanter ainsi l'amour sans raison
Sans rien connaître des garçons

Je n'suis qu'une poupée de cire
Qu'une poupée de son
Sous le soleil de mes cheveux blonds
Poupée de cire poupée de son

Mais un jour je vivrai mes chansons
Poupée de cire poupée de son
Sans craindre la chaleur des garçons
Poupée de cire poupée de son.


---------------------------------------
English version :
---------------------------------------
Wax doll, sound doll
--
I'm a wax doll
A sound doll
My heart is engraved in my songs
Wax doll, sound doll

Am I better, am I worse
Than a fashion doll ?
It's like I see life through bright rosy-tinted glasses
Wax doll, sound doll

My records are a mirror
In which everyone can see me
I'm everywhere in the same time
Broken in a thousand pieces of voice

Around me I can hear
Rag dolls laughing
Those who dance to my songs
Wax doll, sound doll

They let themselves be seduced
For any old reason
Love isn't only in songs
Wax doll, sound doll

My records are a mirror
In which everyone can see me
I'm everywhere in the same time
Broken in a thousand pieces of voice

Alone, I sometimes sigh
Thinking, what's the point
Of singing love like this, without reason
Without knowing anything about boys?

I'm only a wax doll
Only a sound doll
Under my sunny blond hair
Wax doll, sound doll

But one day I'll be living my songs
Wax doll, sound doll
Without fearing boys' warmth
Wax doll, sound doll

Après toi - Vicky
3:33
视频酱
38 查看 · 5 月 前

Après toi · Vicky Leandros

Vicky Leandros (Originale)

℗ 1972 Universal International Music B.V.

Released on: 2015-07-24

Associated Performer, Vocalist: Vicky Leandros
Associated Performer, Recording Arranger, Musical Director: Arno Flor
Composer Lyricist: Klaus Munro
Composer Lyricist: Mario Panas
Author: Yves Desca

Le temps de l'amour 爱的时间
2:25
视频酱
30 查看 · 5 月 前

Le temps de l'amour · Françoise Hardy

Françoise Hardy (Tous les garçons et les filles)

℗ 1962 Sony Music Entertainment France SAS

Released on: 1962-06-30

Composer, Lyricist: Salvet
Composer, Lyricist: Morisse
Composer, Lyricist: Jacques Dutronc
Arranger: Roger Gustave Samyn

Sade - Smooth Operator - 1984
4:18
视频酱
36 查看 · 5 月 前

⁣歌词:
他在和另一个女孩笑
和另一颗心玩耍
高额赌注让心痛
他爱上了七种语言
天空中的钻石之夜和红宝石灯
当他跌倒时,天堂会帮助他
钻石人生,情人少年
我们以最少的浪费和最大的快乐在太空中移动
城市灯光和商务之夜
当您需要有轨电车渴望更高的高度时
没有适合初学者或敏感心的地方
当情绪任凭运气
没有地方可以结束,但有地方开始
不需要问
他是一个流畅的操作员
平滑算子
平滑算子
平滑算子
海岸到海岸,洛杉矶到芝加哥,西部男性
横跨南北,到Key Largo,爱出售
面对面,每一个经典案例
我们影子盒子和双十字
然而需要追逐
爱的许可证,持有的保险
融化你所有的记忆,变成金子
他的眼睛像天使,但他的心很冷
不需要问
他是一个流畅的操作员
平滑算子
平滑算子
平滑算子
海岸到海岸,洛杉矶到芝加哥,西部男性
横跨南北,到Key Largo,爱出售
平滑算子Lyrics:
He's laughing with another girl
And playing with another heart
Placing high stakes making hearts ache
He's loved in seven languages
Diamond nights and ruby lights high in the sky
Heaven help him when he falls
Diamond life, lover boy
We move in space with minimum waste and maximum joy
City lights and business nights
When you require streetcar desire for higher heights
No place for beginners or sensitive hearts
When sentiment is left to chance
No place to be ending but somewhere to start
No need to ask
He's a smooth operator
Smooth operator
Smooth operator
Smooth operator
Coast to coast, LA to Chicago, western male
Across the north and south, to Key Largo, love for sale
Face to face, each classic case
We shadow box and double cross
Yet need the chase
A license to love, insurance to hold
Melts all your memories and change into gold
His eyes are like angels but his heart is cold
No need to ask
He's a smooth operator
Smooth operator
Smooth operator
Smooth operator
Coast to coast, LA to Chicago, western male
Across the north and south, to Key Largo, love for sale
Smooth operator

[魔王] Schubert - Der Erlkönig
4:14
视频酱
32 查看 · 5 月 前

⁣⁣男中音:Dietrich Fischer-Dieskau。
如果你不懂德语,你应该看看英文歌词。 然后,您将能够更多地欣赏和享受这件作品!

⁣Baritone: Dietrich Fischer-Dieskau.

If you don't know German, you should check out the lyrics in English. You will then be able to appreciate & enjoy the piece much more!
http://en.wikipedia.org/wiki/Erlkonig

Voilà (就是这样) - Françoise HARDY - 1967
3:23
视频酱
30 查看 · 5 月 前

⁣Voilà - Françoise HARDY - 1967
Showing 1 out of 8